Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Imieniny:
Alfreny, Rufina, Wincentego
Użytkowników on-line: 18

jesteś tutaj:
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Ogłoszenie nr 661499-N-2018 z dnia 2018-12-13 r. 

Gmina Trzeszczany: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzeszczany, krajowy numer identyfikacyjny 55011400000, ul. Trzeszczany Pierwsze  194 , 22554   Trzeszczany, woj. lubelskie, państwo Polska, tel.846 575 059, e-mail gmina@trzeszczany.pl, faks 846 575 023. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzeszczany.roztocze.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://bip.trzeszczany.roztocze.pl/news/0/3/przetargi.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Tak Inny sposób: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Urząd Gminy Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany 
Numer referencyjny: DPŚ.271.2.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany”. 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany, wskazanych w opisie zamówienia, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zapisami: 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018r. poz. 1466), 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1803 ze zm.), 6) zapisami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022” 7) przepisami aktualnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. 8) Zapisami uchwały Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2.Dane gminy. 1) Powierzchnia gminy wynosi 9017 ha. 2) Liczba sołectw: 14 3) Mieszkańcy zamieszkują ok. 990 nieruchomości zamieszkanych (wg danych z dotychczas złożonych przez mieszkańców deklaracji ). 4) Uwaga: Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, o których mowa w art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5) Szacuje się, że około 640 osób mieszka w zabudowie wielorodzinnej i około 2700 osób w zabudowie jednorodzinnej. 6) 908 gospodarstw zadeklarowało segregację odpadów, 69 oddaje odpady zmieszane ( stan na dzień 04.12.2018 r.), 7) liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) – ok. 970; liczba budynków wielorodzinnych – 19; 8) Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Trzeszczany, na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem odpadów komunalnych w latach 2013-2017 wyniosła: Lp. Rok Ilość zebranych odpadów zmieszanych w Mg Ilość zebranych odpadów segregowanych w Mg 1. 2013 160,6 36 2. 2014 250 115 3. 2015 200 350 Mg w tym 55 Mg odpadów wielkogabarytowych i 7 Mg odpadów remontowych 4. 2016 261,71 217,55 odpadów w tym m.in. 11,16 Mg odpadów wielkogabarytowych i 16,42 Mg odpadów remontowych, oraz 22,14 Mg opon 5. 2017 143 150 w tym 4 Mg papier i tektura, 30 Mg odpadów remontowych 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych .Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: 1) zmieszanych odpadów komunalnych, 2)papier i tektura; 3) metale; 4) tworzywa sztuczne; 5) opakowania wielomateriałowe, 6) szkło; 7) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 10) zużyte baterie i akumulatory; 11) przeterminowane leki i chemikalia; 12) świetlówki, żarówki; 13) opakowania po środkach ochrony roślin; 14) zużyte opony; 15) odpady budowlane i rozbiórkowe; 16) odpady zielone. Zamawiający dopuszcza wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości zamieszkanych w pojemniki na indywidualne zamówienie właściciela, w tym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości wielorodzinnych (np. najem, dzierżawa, zakup). Zakup dzierżawa lub najem pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia. 4. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 4.1.zabudowa jednorodzinna Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych pojemnikowy dla odpadów zmieszanych oraz system workowy dla odpadów segregowanych: 1) zmieszane odpady komunalne a) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l i sporadycznie 1100 l. W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w dodatkowym worku obok pojemnika, Wykonawca zobowiązany jest odebrać te odpady. b) Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 2) odpady komunalne odbierane selektywnie (papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, komunalne odpady ulegające biodegradacji). Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system kolorowych worków: a) koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER" z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; b) koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO" z przeznaczeniem na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła; c) koloru żółtego oznaczonych napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; d) koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych – raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbieranie i wywóz odpadów wielkogabarytowych, opon, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości. Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie dwa razy w trakcie obowiązywania umowy, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 4) odpady remontowo-budowlane - wytworzone w gospodarstwach domowych , pochodzące z drobnych remontów wykonywanych systemem gospodarczym ( bez udziału firm zewnętrznych), nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do kontenerów podstawionych przez Wykonawcę na zgłoszenie telefoniczne. 4.2 zabudowa wielorodzinna 1) zmieszane odpady komunalne a) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 110l,120l,1100l i kontenerów KP-7 i KP-5. b) Częstotliwość odbierania i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej raz na dwa tygodnie, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym ( kontenery KP-7 i KP-5 na zgłoszenie telefoniczne jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu). 2) odpady komunalne odbierane selektywnie (papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, komunalne odpady ulegające biodegradacji) a) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzona będzie z wykorzystaniem worków lub pojemników o pojemności 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l , dzielonych kontenerów KP-7s wyraźnie oznakowanych co do frakcji gromadzonych odpadów. b) Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji – raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. c) Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów ulegających biodegradacji– co najmniej raz na dwa tygodnie, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. a) Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków ( przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.). b) Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dwa razy w trakcie obowiązywania umowy wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. c) Odpady komunalne budowlane - wytworzonych w gospodarstwach domowych , pochodzące z drobnych remontów wykonywanych systemem gospodarczym ( bez udziału firm zewnętrznych), nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do kontenerów podstawionych przez Wykonawcę na zgłoszenie telefoniczne. 4.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odebranie i zagospodarowanie odebranych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa . Dodatkowo każdorazowy odbiór odpadów z punktu musi być potwierdzony potwierdzeniem odbioru podpisanym przez osobę prowadzącą gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5. Pozostałe wymagania 1) System odbierania odpadów komunalnych, będący przedmiotem zamówienia, nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.,o odpadach (Dz. U. z 2018 r. , poz. 992 ze zm.). 3) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie na załączniku nr 8 instalacji, do których będą przekazywane odbierane odpady komunalne; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady. 4) Wykonawca zobowiązany jest spełniać co najmniej szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynikające z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), w tym m. in.: a) zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo–transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Trzeszczany, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo–transportowa musi spełniać następujące warunki: b) teren bazy magazynowo–transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; c) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; d) miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; e) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268). f) baza magazynowo–transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; g) na terenie bazy magazynowo–transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej; h) posiadać na terenie bazy magazynowo – transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem; urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; i) zobowiązany jest do zapewnienia pojazdów do odbioru odpadów, które powinny być: - zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać wymagane aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, - zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, - poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie – Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, - wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, - trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, - wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, jak i również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów. 6) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. 7) Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z odpadami zebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach. 8) Wykonawca jest zobowiązany do: a) zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. b) zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych segregowanych, poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. 9) Wykonawca zobowiązany jest do: a) rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub zgłoszeniem, nie dostarczono worków do segregacji) najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. Załatwienie każdej reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu na wskazany adres e-mail. b) wyposażania na własny koszt nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne segregowane, w worki o pojemności min. 60 litrów na szkło i pozostałych pojemności 120 litrów, z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów). Obowiązek dotyczy wszystkich nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na których zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów. Na workach do segregacji muszą być nadrukowane informacje dotyczące zasad segregacji. c) uzupełniania na własny koszt właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, worków do zbierania odpadów komunalnych segregowanych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie na terenie posesji nowych worków odpowiadających liczbie i rodzajowi odebranych worków, na posesjach zamieszkanych przez rodziny wieloosobowe wymagane jest pozostawienie większej ilości worków . 10) dodatkowo Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Trzeszczany worki w ilości 500 szt. dla każdego rodzaju, w celu rozdysponowania mieszkańcom w przypadku wytworzenia większej ilości odpadów (w przypadku wykorzystania zdeponowanych worków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełni wg zapotrzebowania worki zdeponowane w Urzędzie Gminy). 11) w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęcia ich jako zmieszane odpady komunalne i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca za dany miesiąc, dołączając dowody na naruszenie tych obowiązków, np. fotografie w formie elektronicznej. 12) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 13) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości co najmniej określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ( t. j. Dz. U z 2017 poz. 2412). 14) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, do przekazania Zamawiającemu końcowego sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy obejmującego ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów, informacje o osiąganych poziomach odzysku, zbiorcze zestawienie danych o odpadach odebranych z PSZOK-ów. 15) Prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek ten będzie realizowany w szczególności poprzez przeprowadzanie cyklicznie (co najmniej dwukrotnie w terminie trwania umowy) akcji promocyjno - informacyjnych obejmujących zasięgiem terytorialnym całą gminę polegających w szczególności na zamieszczaniu plakatów w miejscach użyteczności publicznej, takich jak urzędy, przychodnie lekarskie, siedziby spółdzielni mieszkaniowych, szkoły, przedszkola itp., a także dystrybucję ulotek informacyjnych oraz harmonogramów wywozu, co najmniej dwukrotnie w terminie trwania umowy. 16) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 17) Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: a) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia. b) W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o zmianach w wykazie adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia, a wykonawca uwzględni te zmiany najpóźniej od kolejnego odbioru. c) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkanych harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym) najpóźniej piątego dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 18) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów, b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd., c) powinien wskazywać: miejscowość i daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 19) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza uzgodnione z Zamawiającym harmonogramy odbioru, które będzie publikował w ogłoszeniach oraz dostarczał do nieruchomości, a także przekazywał Zamawiającemu do publikacji na stronie internetowej Gminy Trzeszczany lub w inny sposób. 20) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 6. proponuje się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na drogach i dojazdach do posesji był używany właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia dróg (drogi asfaltowe, gruntowe ulepszone kruszywem, oraz drogi gruntowe, część dróg wąska, ze znacznym spadkiem, gdzie są ograniczone warunki manewrowania). 7. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. Odbiór odpadów ma być realizowany z danej nieruchomości od strony wjazdu na tą nieruchomość (drogi), a w przypadku budynku wielorodzinnego bezpośrednio z punktu gromadzenia odpadów na tej nieruchomości (np. bloki mieszkalne). 8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 9. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzeszczany Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem), w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, a gdy taka instalacja nie będzie mogła przyjmować odpadów – do odpowiedniej instalacji zastępczej. 10. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania. 2) Przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uzyskania od niego potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Gminy Trzeszczany na karcie przekazania odpadów. Terminowego zbierania i wywożenia odpadów. 3) Przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. 4) Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi. 5) Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów. 6) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania miesięcznej informacji o ilości odebranych poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania w terminie do 14 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy informacja. 7) Utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym pojazdów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. 8) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 9) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1 ) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: a) dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Trzeszczany, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b) dokument potwierdzający wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), wraz z podaniem numeru wpisu. c) Aktualne zezwolenie umożliwiające transport odpadów wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia – przedstawią potwierdzoną za SIWZ zgodność z oryginałem kopię dokumentu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował: 1) min. 2 samochodami specjalnymi (śmieciarka) o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach od 110 l do 1100 l, 2) min. 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 3) a także min. 1 samochodem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 4) a także min. 1 samochodem z urządzeniem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów KP-7 i KP-5, 5) systemem monitoringu pojazdów bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. 6) bazą transportowo-magazynową, usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Trzeszczany, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, 7) oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych o ilości odebranych odpadów komunalnych, celem sporządzania sprawozdań z wykonania usługi. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a. Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Trzeszczany, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b. Dokument potwierdzający wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2017 r. poz. 785 ze zm.), wraz z podaniem numeru wpisu. c. Aktualne zezwolenia umożliwiające transport odpadów wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 785 ze zm.) lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia – przedstawią potwierdzoną za SIWZ zgodność z oryginałem kopię dokumentu. d. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- wg załącznika nr 6 do SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Nr konta: 70 9603 1029 2001 0000 0114 0002 z dopiskiem „ Wadium - Przetarg nieograniczony na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm. ). 3. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 2, z treści poręczeń i gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - kwoty określonej w poręczeniu/gwarancji, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6 zd. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących sytuacjach: 1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie świadczenia usługi, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 4. Zmiana przewidziana w umowie może być inicjowana przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-27, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 
 

Pliki powiązane z artykułem:
SIWZ-odbiór odpadów 2018.pdf (96)
SIWZ-odbiór odpadów 2018.docx (79)
Prev Lipiec 2019Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
z dnia 2019-07-18 wg NBP
nazwa waluty symbol średni kurs
dolar amerykański 1 USD 3,7933
dolar australijski 1 AUD 2,6679
euro 1 EUR 4,2635
frank szwajcarski 1 CHF 3,8505
funt szterling 1 GBP 4,7341
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1455

      Herb Gminy  Trzeszczany  
 

     Flaga Gminy Trzeszczany
 
   
UCHWAŁA  NR XVII/128/2016 RADY
GMINY TRZESZCZANY dotycząca herbu
i flagi; zasady posługiwania się herbem
i flagą