Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 października 2020 r. (środa) o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie

1.Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
2.Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego
3.Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.
4.Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5.Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy
Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany.
6.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Trzeszczany na rok szkolny 2020/2021.
9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach za rok 2019.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny
2019/2020.
11.Sprawy różne.
12.Zakończenie posiedzenia.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Przewodniczący Przewodnicząca
Komisji Budżetu Komisji Rolnictwa Komisji Oświaty

/-/ Jan Prystupa /-/ Mariusz Folusz /-/ Paulina Drewniak

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa