Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów:
1) Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 lipca 2020 r.
2) Nr XXII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 sierpnia 2020 r.
3) Nr XXIII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 sierpnia 2020 r.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzeszczany za
2019 rok.
6.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny
2020/2021,
2) zmieniająca uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Trzeszczany,
3) w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok,
5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
9.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzeszczany za I półrocze
2020 r.
10.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2019 rok.
11.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach za rok 2019.
12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny
2019/2020.
13.Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca złożonych oświadczeń
majątkowych.
14.Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie w sprawie prac społecznie użytecznych.
15.Zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
16.Sprawy różne.
17.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
18.Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa