Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Gmina Trzeszczany zakończyła projekt pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach” Zadanie było współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Całość robót łącznie z dokumentacją budowlaną i wykonawczą, kosztami audytu energetycznego oraz nadzoru inwestorskiego wyniosła 2 523 100,53 zł ( słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto zł 53/100) natomiast poziom dofinansowania wyniósł aż 85% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach prac wykonano docieplenie ścian, izolację fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED. Nastąpiła również zmiana sposobu ogrzewania budynku. Dotychczasowe kosztochłonne ogrzewanie elektryczne zastąpiono nowoczesnym zautomatyzowanym kotłem na pellet. Już tegoroczna zima pozwoliła na dostrzeżenie zalet tego typu ogrzewania. Przede wszystkim znacząco spadły koszty ogrzewania budynku, które na podstawie dotychczasowych danych wykazują spadek
o około 50% w stosunku do wcześniej ponoszonych kosztów, z tym że należy również zauważyć, że tegorocznej zimy średnie temperatury są znacząco niższe od poprzednich. Pozwala to na optymistyczne założenie, że oszczędności te będą jeszcze wyższe, przez
co okres zwrotu inwestycji znacząco ulegnie skróceniu, a zaoszczędzone w ten sposób środki będą mogły być przeznaczone w budżecie Gminy Trzeszczany na wkład własny
do termomodernizacji kolejnej szkoły, przy której w bieżącym roku planowane są do wykonania roboty brukarskie związane z zagospodarowaniem terenu, lub innych oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Umowa na wykonanie tych prac została już zawarta. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku termomodernizacji koszty takich robót nie stanowią kosztów kwalifikowalnych, a więc muszą być pokryte z budżetu beneficjenta.

W ramach prac termomodernizacyjnych dostosowano również budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie zgodnego z obowiązującymi przepisami podjazdu, jak również na dachu szkoły zamontowano instalację fotowoltaiczna, której moc umożliwi zaspokojenie potrzeb szkoły w zakresie energii elektrycznej niezbędnej
do oświetlenia. Co istotne, schemat instalacji przewiduje możliwość odprowadzenia nadwyżki energii między innymi w okresie wakacji do sieci dystrybucyjnej, a następnie jej odzyskanie w okresie funkcjonowania szkoły. Zaletą tego rozwiązania jest oszczędność energii elektrycznej, a co za tym idzie wymierny wpływ na ochronę środowiska, oraz kolejną możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły.
Gmina Trzeszczany podejmuje decyzję mające na celu obniżenie kosztów, ale
co najważniejsze jedynie administracyjno – technicznych, po to aby ewentualnych oszczędności nie poszukiwać na pozostałych płaszczyznach w zakresie funkcjonowania szkół. Rolą samorządu jest bowiem dbanie o poziom edukacji jej mieszkańców,
a poszukiwanie oszczędności które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość kształcenia, kosztem Naszych najmłodszych mieszkańców, stanowi jedynie iluzję oszczędności. W dzisiejszych czasach odpowiedni poziom edukacji stanowi podstawowy czynnik wyrównywania szans, co w pośredni sposób umożliwiło Gminie Trzeszczany pozyskane dofinansowanie.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie